Рак на яйчниците

При рецидивиращ рак на яйчниците FIGO III-IV стадий, циторедуктивната хирургия съпроводена с ХИХТ значимо подобрява преживяемостта .
При  резистентни на оксалиплатин и цисплатин  пациенти, лекувани с ЦРХ и ХИХТ, прогнозата се подобрява до нивото на нерезистентни пациенти (съдържащите платина горепосочени медикаменти са основни при лечение на овариален рак).
При пациенти с много напреднал процес и наличие на тежък симптоматичен асцит , ХИХТ има потенциала да стопира процеса на акумулиране на асцит в 93-95% .
Така ЦРХ и ХИХТ се явява основен метод за съвременно лечение на напреднал рак на яйчниците.