Хирургия на право черво

Пациентите с диагноза карцином на ректума се лекуват понастоящем с комбиниран подход, който съчетава операция, лъчетерапия и химиотерапия. След диагностициране чрез колоноскопия и биопсия, следва стадиране. Този процес включва скенер на  корема и таза. При много  ранните тумори или полипи, локалната  ексцизия може да е метод на избор.  При тумори ограничени в стената на ректума, резекция на ректума (ниска предна резекция) с резекция на околните лимфни възли (мезоректална ексцизия, ТМЕ) е лечение на избор без допълнително облъчване или химиотерапия. Ако туморът прониква през стената на ректума или лимфни възли са въвлечени, се препоръчва курс на комбинирано лъчетерапия и химиотерапия.